کتاب های  فراگیر پیام نور حقوق خصوصی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته حقوق خصوصی

  

  نام درس: حقوق مدنی 1

   عنوان کتاب: سقوط تعهدات

   مولف: شهیدی

   انتشارات:‌ مجد

  

 


  

  نام درس: حقوق تجارت

   عنوان کتاب: مبانی تحلیلی از حقوق تجارت

   مولف: ابراهیم عبدی پور

   انتشارات:‌ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 


  

  نام درس: آیین دادرسی مدنی

   عنوان کتاب: آیین دادرسی مدنی

   مولف: عبداله شمس

   انتشارات:‌ دراگ

 


  

  نام درس: داوری های بین المللی

   عنوان کتاب: داوری تجاری بین المللی

   مولف: عبد الحسین شیروی

   انتشارات:‌ سمت

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.