کتاب های  فراگیر پیام نور مدیریت آموزشی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت آموزشی

  

  نام درس: نظارت و راهنمایی آموزشی

   عنوان کتاب: نظارت و راهنمایی تعلیماتی

   مولف: کیت.ا. اچسون/ مردیت دامین گال/ محمد رضا بهرنگی

   انتشارات:‌ کمال تربیت

  

 


  

  نام درس: اصول و برنامه ریزی آموزشی

   عنوان کتاب: اصول و برنامه ریزی آموزشی

   مولف: فروزان ضرابیان – نسیم سعید – ماندانا گودرزی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: مکاتب فلسفی و آرای تربیتی

   عنوان کتاب: مکاتب فلسفی و آرای تربیتی

   مولف: جرالدلی.گوتک/محمدجعفر پاک سرشت

   انتشارات:‌ سمت

 


  

  نام درس: اصول مدیریت اسلامی

   عنوان کتاب: مبانی مدیریت اسلامی 

   مولف: رضا نجاری

   انتشارات:‌ دانشگاه پیا م نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.