کتاب های  فراگیر پیام نور مدیریت آموزشی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت آموزشی

  

  نام درس: نظارت و راهنمایی آموزشی

   عنوان کتاب: نظارت و راهنمایی تعلیماتی

   مولف: کارل دی.گایکمن،استفن بی.گوردون.ژوویتا ام راس و.../غلامرضاشمس مرکانی - محمود ابوالقاسمی

   انتشارات:‌ دانشگاه شهید بهشتی

  

 


  

  نام درس: اصول و برنامه ریزی آموزشی

   عنوان کتاب: اصول و برنامه ریزی آموزشی

   مولف: فروزان ضرابیان – نسیم سعید – ماندانا گودرزی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: تئوری های سازمانی مدیریت

   عنوان کتاب: تئوریهای سازمانی (ساختار طراحی و کاربردها)

   مولف: استیفن رابینز/سید مهدی الوانی

   انتشارات:‌ صفار

 


  

  نام درس: اصول مدیریت اسلامی

   عنوان کتاب: مبانی مدیریت اسلامی 

   مولف: رضا نجاری

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.