کتاب های  فراگیر پیام نور مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات

  

  نام درس: مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات (2 واحد) 

   عنوان کتاب: مبانی فناوری اطلاعات

   مولف: امیرهوشنگ تاجفر

   انتشارات:‌ آتی نگر

  

 


  

  نام درس: مدیریت دانش (2 واحد)

   عنوان کتاب: مبانی مدیریت دانش

   مولف: سید علی اکبر احمدی، علی صالحی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (2 واحد)

   عنوان کتاب: مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

   مولف: جک . مارچوکا /رامین مولاناپور، فرزاد حبیبی پوررودسری

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی (2 واحد)

   عنوان کتاب: مفاهیم پایه ای پایگاه داده به همراه 150 مثال کاربردی در MySQL

   مولف: منصوره جلال یزدی، فائقه فقیه موسوی و ملیحه جاویدی

   انتشارات:‌ فناوری های نوین قوچان (انتشارات آتی نگر پخش کننده می باشند)

 

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.