کتاب های  فراگیر پیام نور مهندسی معماری

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی معماری

  

  نام درس: روانشناسی محیط  (2 واحد)

   عنوان کتاب: آفرینش نظریه معماری

   مولف: جان لنگ / علیرضا عینی فر

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

  

 


  

  نام درس: حکمت هنر اسلامی  (2 واحد)

   عنوان کتاب: جستارهایی در چیستی هنر اسلامی

   مولف: هادی ربیعی

   انتشارات:‌ فرهنگستان هنر

 

 


  

  نام درس: سیر اندیشه های معماری (2 واحد)

   عنوان کتاب: سیر اندیشه های معماری

   مولف: محمدجواد مهدوی نژاد

   انتشارات:‌ جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

 


  

  نام درس: نظریه ها و روش های طراحی (2 واحد)

   عنوان کتاب:جزوه نظریه و روش های طراحی

   مولف: حیدر جهانبخش

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.