کتاب های  فراگیر پیام نور پژوهش هنر

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته پژوهش هنر

  

  نام درس: اسطوره و هنر (2 واحد)

   عنوان کتاب: دانشنامه اساطیر جهان

   مولف: زیر نظر رکس وارنر/ ابوالقاسم اسماعیل پور

   انتشارات:‌ پژوهشکده مردم شناسی و نشر اسطو

  

 


  

  نام درس: حکمت هنر اسلامی (2 واحد)

   عنوان کتاب: جستارهایی در چیستی هنر اسلامی

   مولف: هادی ربیعی

   انتشارات:‌ فرهنگستان هنر

 

 


  

  نام درس: جامعه شناسی هنر (2 واحد)

   عنوان کتاب: جامعه شناسی هنر

   مولف: امیر حسین آریان پور

   انتشارات:‌ گستره

 


 

  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.