کتاب های  فراگیر پیام نور  مدیریت رسانه

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت رسانه

  

  نام درس: درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی مطبوعات - ماه

   عنوان کتاب: حقوق بین الملل ارتباط جمعی

   مولف: محمدحسن بردبار

   انتشارات:‌ ققنوس

  

 


  

  نام درس: زبان تخصصی

   عنوان کتاب: زبان تخصصی علوم اجتماعی 1

   مولف: ارجمندی، خلیلی، رحیمی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: مدیریت اسلامی

   عنوان کتاب: مدیریت اسلامی

   مولف: محمدرضا سرمدی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: مبانی ارتباط جمعی

   عنوان کتاب: مبانی ارتباطات جمعی

   مولف: محمد دادگران

   انتشارات:‌ فیروزه

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.