کتاب های  فراگیر پیام نور  مدیریت رسانه

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت رسانه

  

  نام درس: مبانی مدیریت رسانه

   عنوان کتاب: مدیریت رسانه

   مولف: ژان لوبلان و.../روشندل اربطانی

   انتشارات:‌ علمی و فرهنگی

  

 


  

  نام درس: منابع انسانی در صنایع خلاق

   عنوان کتاب: مدیریت منابع انسانی پیشرفته

   مولف: رضا رسولی و علی صالحی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: مدیریت رفتار سازمانی دررسانه ها

   عنوان کتاب: مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی)

   مولف: استیفن پی . رابینز/ محمداعرابی - علی پارسائیان

   انتشارات:‌ دفتر پژوهشهای فرهنگی

 


  

  نام درس: سیاست گذاری رسانه ای

   عنوان کتاب: سیاست گذاری رسانه ای

   مولف: روشندل اربطانی

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.