منوی سایت


رشته‌های گروه علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی (سراسری) در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر می‌باشد:

 

مجموعه زبان و ادبیات فارسی

 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودک و نوجوان
 • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری
 • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
 • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عامه
 • زبان و ادبیات فارسی - آموزش زبان فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی - ادبیات روایی
 • زبان و ادبیات فارسی - ویرایش و نگارش

مجموعه علوم جغرافیایی

 • آب و هواشناسی - آب و هواشناسی کشاورزی
 • آب و هواشناسی - آب و هواشناسی کاربردی
 • آب و هواشناسی - مخاطرات آب و هوایی
 • آب و هواشناسی - تغییرات آب و هوایی اقلیمی
 • آب و هواشناسی - آب و هواشناسی سینوپتیک
 • آب و هواشناسی - آب و هواشناسی شهری
 • آب و هواشناسی - آب و هواشناسی ماهواره ای
 • ژئومورفولوژی - برنامه ریزی محیطی
 • ژئومورفولوژی - هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 
 • برنامه ریزی آمایش سرزمین 
 • مخاطرات محیطی 
 • جغرافیای سیاسی 
 • جغرافیای نظامی 
 • طبیعت گردی
 • جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • جغرافیا و دفاع مقدس

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاک
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستایی
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات محیطی
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - هواشناسی ماهواره ای

مجموعه زبان عربی

 • زبان و ادبیات عربی 
 • مترجمی زبان عربی 
 • آموزش زبان عربی

مجموعه علوم اقتصادی

 • علوم اقتصادی 
 • علوم اقتصادی - اقتصاد محیط زیست
 • توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی 
 • برنامه ریزی سیستم ها ی اقتصادی
 • اقتصاد انرژی 
 • بانکداری اسلامی 
 • اقتصاد و تجارت الکترونیک 
 • اقتصاد اسلامی 
 • اقتصاد نفت و گاز 
 • اقتصاد هنر
 • اقتصاد شهری

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • روانشناسی ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 • فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
 • فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
 • فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش
 • بیومکانیک ورزشی 
 • رفتار حرکتی - رشد حرکتی
 • رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی
 • رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی
 • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی
 • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی
 • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تربیت بدنی ویژه
 • مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه های ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی

مجموعه تاریخ

 • تاریخ - تاریخ ایران باستان
 • تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
 • تاریخ - تاریخ اسلام
 • تاریخ - تاریخ عمومی جهان
 • تاریخ - مطالعات خلیج فارس
 • تاریخ - اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
 • تاریخ - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
 • تاریخ انقلاب اسلامی 
 • تاریخ تشیع

مجموعه علوم اجتماعی

 • مردم شناسی 
 • جمعیت شناسی 
 • جامعه شناسی 
 • توسعه روستایی 
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی 
 • جامعه شناسی انقلاب اسلامی 
 • علوم اجتماعی - مطالعات فرهنگی
 • مطالعات جوانان 
 • مدیریت خدمات اجتماعی 
 • مدیریت راهبردی فرهنگ 
 • برنامه ریزی توسعه منطقه ای 
 • برنامه ریزی گردشگری 
 • دانش اجتماعی مسلمین 
 • فلسفه علوم اجتماعی 
 • گردشگری مذهبی 
 • مطالعات اوقات فراغت

زبان های باستانی ایران

 • زبان های باستانی ایران

مجموعه زبان شناسی

 • زبان شناسی همگانی 
 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 
 • زبانشناسی رایانشی 
 • واژه گزینی و اصطلاح شناسی 
 • آموزش زبان فارسی

مجموعه الهیات و معارف اسلامی 1

 • علوم قرآن و حدیث 
 • علوم قرآن
 • علوم حدیث - اقتصاد اسلامی
 • علوم حدیث - تفسیر اثری
 • علوم حدیث - نهج البلاغه
 • علوم حدیث - کلام و عقاید
 • نهج البلاغه - اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
 • نهج البلاغه - اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی
 • نهج البلاغه -  اصول الدین و معارف علوی
 • تفسیر و علوم قرآن 
 • عارف قرآن 
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی 
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی 
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی 
 • علوم و فنون قرائات 
 • علوم قرآن و حدیث 
 • علوم قرآنی  تفسیر قرآن مجید 
 • علوم و معارف نهج البلاغه

مجموعه الهیات و معارف اسلامی 2

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 • فقه و حقوق اسلامی 
 • فقه و حقوق خصوصی 
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی 
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی 
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی 
 • مذاهب فقهی 
 • فقه و حقوق جزا 
 • فقه سیاسی 
 • فقه و حقوق خانواده

مجموعه الهیات و معارف اسلامی 3

 • فلسفه و کلام اسلامی 
 • کلام تطبیقی 
 • عرفان اسلامی 
 • مذاهب اسلامی 
 • دینشناسی 
 • شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) 
 • شیعه شناسی - کلام
 • شیعه شناسی - تاریخ
 • شیعه شناسی - جامعه شناسی
 • فرق تشیع 
 • فلسفه و حکمت اسلامی 
 • کلام اسلامی 
 • کلام امامیه 
 • کلام شیعه

مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4

 • ادیان و عرفان 
 • تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
 • عرفان اسلامی 
 • ادیان ابراهیمی 
 • ادیان غیرابراهیمی 
 • تصوف و عرفان اسلامی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
 • عرفان تطبیقی

مجموعه الهیات و معارف اسلامی 5 (مخصوص اهل تسنن)

 • فقه شافعی 
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی 
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی 
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

مجموعه فلسفه

 • فلسفه 
 • فلسفه - تطبیقی
 • منطق 
 • فلسفه دین 
 • منطق فهم دین
 • اخلاق - فلسفه اخلاق
 • اخلاق - اخلاق اسلامی

مجموعه علوم تربیتی 1

 • برنامه ریزی درسی 
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 
 • مدیریت آموزشی 
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • آموزش بزرگسالان 
 • تحقیقات آموزشی 
 • تکنولوژی آموزشی
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

 • علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دیجیتال
 • علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات
 • مطالعات آرشیوی  
 • علم سنجی

مجموعه زبان فرانسه

 • آموزش زبان فرانسه 
 • زبان و ادبیات فرانسه 
 • مترجمی زبان فرانسه

مجموعه زبان انگلیسی

 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی

مجموعه زبان روسی

 • آموزش زبان روسی
 • زبان و ادبیات روسی

مجموعه علوم تربیتی 2

 • علوم تربیتی - آموزش و پرورش تطبیقی
 • علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتدایی
 • علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی

مجموعه زبان آلمانی

 • آموزش زبان آلمانی
 • زبان و ادبیات آلمانی 
 • مترجمی زبان آلمانی

مدیریت جهانگردی

 • مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی
 • مدیریت جهانگردی - برنامه​ریزی توسعه جهانگردی

مجموعه حقوق

 • حقوق خصوصی 
 • حقوق بین الملل 
 • حقوق جزا و جرم شناسی 
 • حقوق عمومی 
 • حقوق بشر 
 • حقوق مالکیت فکری 
 • حقوق محیط زیست 
 • حقوق اقتصادی 
 • حقوق تجارت بین الملل 
 • معارف اسلامی و حقوق
 • حقوق ارتباطات 
 • حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 
 • حقوق سردفتری 
 • حقوق ثبت اسناد و املاک 
 • حقوق اسناد و قراردادهای تجاری 
 • حقوق حمل و نقل 
 • فقه و حقوق اسلامی 
 • فقه و حقوق خصوصی 
 • حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 
 • مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی 
 • فقه و حقوق جزا 
 • مدیریت نظارت و بازرسی
 • مدیریت دادگستری 
 • حقوق دادرسی اداری 
 • حقوق خانواده 
 • حقوق شرکتهای تجاری 
 • حقوق هوایی 
 • حقوق پزشکی 
 • فقه و حقوق اقتصادی 
 • حقوق نفت و گاز 
 • حقوق مالی  اقتصادی 
 • حقوق تجارت الکترونیکی

مجموعه ایران شناسی

 • ایران شناسی - عمومی
 • ایران شناسی - تاریخ
 • ایران شناسی - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی
 • ایران شناسی - اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی

آموزش زبان ژاپنی

 • آموزش زبان ژاپنی

زبان و ادبیات اردو

 • زبان و ادبیات اردو

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • علوم سیاسی 
 • روابط بین الملل 
 • مطالعات منطقه ای 
 • اندیشه سیاسی در اسلام 
 • دیپلماسی و سازمان های بین المللی 
 • دیپلماسی کنترل تسلیحات

مجموعه مطالعات جهان

 • مطالعات کشورهای آلمانی زبان 
 • مطالعات آمریکای لاتین 
 • مطالعات بریتانیا 
 • مطالعات روسیه 
 • مطالعات فرانسه 
 • مطالعات شبه قاره هند 
 • مطالعات آمریکای شمالی
 • مطالعات ژاپن 
 • مطالعات فلسطین 
 • مطالعات مصر 
 • مطالعات عراق 
 • مطالعات جنوب آفریقا

باستان شناسی

 • باستانشناسی - پیش از تاریخ ایران
 • باستانشناسی - دوران تاریخی ایران
 • باستانشناسی -  تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر

مجموعه روانشناسی 1

 • روانشناسی 
 • روانشناسی بالینی 
 • روانشناسی خانواده درمانی 
 • سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) 
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی 
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 
 • روانشناسی اسلامی - روانشناسی مثبتگرا

مجموعه حسابداری

 • حسابداری 
 • حسابرسی 
 • حسابداری مدیریت

مطالعات زنان

 • مطالعات زنان - حقوق زن در اسلام
 • مطالعات زنان - زن و خانواده

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 • علوم ارتباطات اجتماعی 
 • مدیریت رسانه 
 • ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری
 • ارتباطات اجتماعی - تحقیق در ارتباطات اجتماعی
 • تبلیغ و ارتباطات فرهنگی 
 • ارتباطات - حج و زیارت
 • مطالعات فرهنگی و رسانه

مددکاری اجتماعی

 • مددکاری اجتماعی

پژوهش علوم اجتماعی

 • پژوهش علوم اجتماعی

مجموعه مدیریت

 • مدیریت بازرگانی - بازاریابی
 • مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی
 • مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک
 • مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی
 • مدیریت بازرگانی - کارآفرینی
 • مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
 • مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتی
 • مدیریت دولتی - بودجه و مالی عمومی
 • مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی
 • مدیریت دولتی - مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
 • مدیریت دولتی - مدیریت تحول
 • مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
 • مدیریت صنعتی - تولید و عملیات
 • مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد
 • مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وری
 • مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه
 • مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
 • مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش
 • مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی
 • مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی
 • مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه صنعتی
 • مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه
 • مدیریت مالی 
 • کارآفرینی - کسب و کار جدید
 • کارآفرینی - فناوری
 • کارآفرینی - گردشگری
 • کارآفرینی - خدمات کشاورزی
 • کارآفرینی - فناوری اطلاعات
 • کارآفرینی - سازمانی
 • کارآفرینی - بین الملل
 • کارآفرینی - بخش عمومی
 • کارآفرینی - آموزش عالی
 • کارآفرینی - توسعه
 • کارآفرینی - آموزش و ترویج کارآفرینی
 • کارآفرینی - کسب و کار الکترونیکی
 • مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی
 • مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی بین الملل
 • مدیریت منابع انسانی - عملکرد و بهره برداری منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • مدیریت نشر 
 • مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 
 • مالی - مدیریت مالی و ریسک
 • مالی - بانکداری
 • مالی - بیمه، مستغلات
 • مالی - حقوق مالی
 • مالی - تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
 • مدیریت بازرگانی دریایی 
 • مدیریت بحران 
 • مدیریت سازمانهای دولتی - مالی و اقتصادی
 • مدیریت سازمانهای دولتی - منابع انسانی و روابط کار
 • مدیریت سازمانهای دولتی - برنامه ریزی و نظارت
 • مدیریت اماکن متبرکه مذهبی

مجموعه روانشناسی 2

 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
 • روانشناسی تربیتی 
 • مشاوره - مشاور ه مدرسه
 • مشاوره - مشاوره شغلی
 • مشاوره - مشاوره خانواده
 • مشاوره - مشاوره توانبخشی

مجموعه محیط زیست

 • محیط زیست - برنامه ریزی
 • محیط زیست - مدیریت
 • محیط زیست - آموزش محیط زیست
 • آموزش محیط زیست

اطلاعات و حفاظت اطلاعات

 • اطلاعات و حفاظت اطلاعات

مجموعه مدیریت اجرایی

 • مدیریت اجرایی 
 • مدیریت کسب و کار 
 • مدیریت امور شهری

مدیریت امور دفاعی 1 ( دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران )

 • مدیریت امور دفاعی - امور دریایی
 • مدیریت امور دفاعی - امور زمینی
 • مدیریت امور دفاعی - امور هوایی
 • مدیریت امور دفاعی - امور پشتیبانی
 • مدیریت امور دفاعی - خدمات رزمی

مدیریت امور دفاعی 2 ( دانشگاه جامع امام حسین (ع) )

 • مدیریت امور دفاعی - امور دریایی
 • مدیریت امور دفاعی - امور زمینی
 • مدیریت امور دفاعی - امور هوایی
 • مدیریت امور دفاعی - امور پشتیبانی
 • مدیریت امور دفاعی - خدمات رزمی
 • مدیریت امور دفاعی - مقاومت ویژه

مجموعه فرماندهی مدیریت انتظامی ( دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی )

 • فرماندهی مدیریت انتظامی 
 • پیشگیری از جرم 
 • علوم و فنون مرزبانی 
 • علوم امنیت و اطلاعات انتظامی 
 • مبارزه بامواد مخدر 
 • عملیات ویژه انتظامی 
 • مدیریت عملیات راهور 
 • کشف جرایم 
 • حفاظت اطلاعات

مدرسی معارف اسلامی

 • مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلامی
 • مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
 • مدرسی معارف اسلامی - تاریخ و تمدن اسلامی
 • مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
 • مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی