منوی سایت

 


رشته‌های گروه علوم پایه دانشگاه‌های دولتی (سراسری) در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر می‌باشد:

 

مجموعه علوم زمین

 • پترولوژی 
 • زمین‌شناسی اقتصادی 
 • زمین‌ ساخت (تکتونیک) 
 • آب زمین‌شناسی 
 • چینه‌نگاری و دیرینه‌شناسی
 • رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی 
 • زمین‌شناسی نفت 
 • زمین‌شناسی مهندسی 
 • زمین‌شناسی زیست محیطی 
 • زمین شیمی
 • سنجش از دور زمین‌شناختی

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

 • لرزه شناسی
 • زلزله شناسی 
 • ژئو مغناطیس 
 • گرانی‌سنجی 
 • ژئو الکتریک 
 • هواشناسی

مجموعه شیمی

 • شیمی - شیمی فیزیک
 • شیمی - شیمی آلی
 • شیمی - شیمی معدنی
 • شیمی - شیمی تجزیه
 • شیمی - شیمی کاربردی
 • فیتوشیمی 
 • علوم و فناوری نانو - نانوشیمی 
 • آموزش شیمی 
 • پیشرانه ها - پیشرانه مایع
 • پیشرانه ها - پیشرانه جامد
 • شیمی پلیمر
 • شیمی دارویی 
 • شیمی کاتالیست 
 • اقیانوس شناسی (شیمی دریا)

مجموعه فیزیک

 • فیزیک
 • فیزیک - حالت جامد
 • فیزیک - اتمی و مولکولی
 • فیزیک - هسته‌ای
 • فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 • فیزیک - فیزیک نجومی
 • فیزیک - فیزیک بنیادی
 • فیزیک - اتمسفر
 • فیزیک - لایه‌های نازک
 • علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک 
 • آموزش فیزیک 
 • مهندسی پلاسما

مجموعه فوتونیک

 • فوتونیک
 • فوتونیک - الکترونیک
 • فوتونیک - مخابرات
 • فوتونیک - فیزیک
 • مهندسی الکترواپتیک

مجموعه زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی

 • علوم سلولی و مولکولی 
 • ژنتیک
 • میکروبیولوژی 
 • بیوشیمی 
 • بیوفیزیک
 • زیست فناوری میکروبی 
 • زیست فناوری دریا 
 • زیست فناوری - صنعت و محیط زیست

مجموعه آمار

 • آمار ریاضی 
 • بیم سنجی 
 • آمار اجتماعی و اقتصادی

مجموعه ریاضی

 • ریاضی محض
 • ریاضی محض - جبر
 • ریاضی محض  آنالیز
 • ریاضی محض - هندسه (توپولوژی)
 • ریاضی کاربردی
 • ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
 • ریاضی کاربردی - بهینه سازی (تحقیق در عملیات)
 • آموزش ریاضی 
 • ریاضی - ریاضیات مالی
 • محاسبات نرم - ساختارهای جبر منطقی
 • رمز

مجموعه علوم کامپیوتر

 • علوم کامپیوتر
 • علوم کامپیوتر - محاسبات علمی
 • علوم کامپیوتر - نظریه محاسبه
 • علوم کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری
 • علوم کامپیوتر - سیستم های هوشمند
 •  علوم تصمیم و مهندسی دانش

زیست شناسی - علوم گیاهی

 • علوم گیاهی - فیزیولوژی
 • علوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی
 • علوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینی

زیست شناسی - علوم جانوری

 • علوم جانوری - فیزیولوژی
 • علوم جانوری - بیوسیستماتیک
 • علوم جانوری - زیست‌شناسی سلولی و تکوینی

مجموعه محیط زیست (دریا)

 • محیط زیست دریا 
 • علوم محیط زیست

زیست شناسی دریا

 • زیست شناسی دریا - جانوران دریا
 • زیست شناسی دریا - بومشناسی دریا
 • زیست شناسی دریا - آلودگی دریا

اقیانوس شناسی فیزیکی

 • اقیانوس شناسی فیزیکی (فیزیک دریا)

مجموعه تاریخ و فلسفه علم

 • فلسفه علم 
 • تاریخ علم

مجموعه علوم شناختی

 • علوم شناختی - ذهن، مغز و تربیت 
 • علوم شناختی - روانشناسی شناختی