منوی سایت

 


رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه‌های دولتی (سراسری) در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر می‌باشد:

 

مجموعه مهندسی منابع طبیعی  مرتع و آبخیزداری

 • مهندسی آبخیزداری 
 • مهندسی مرتعداری

مجموعه مهندسی کشاورزی - آب

 • مهندسی آبیاری و زهکشی 
 • مهندسی سازههای آبی 
 • مهندسی منابع آب 
 • مهندسی هواشناسی کشاورزی

مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

 • مهندسی اصلاح نباتات
 • مهندسی زراعت 
 • علوم و تکنولوژی بذر 
 • کشاورزی اکولوژیک

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

 • مهندسی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
 • مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 • مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • مهندسی اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

 • مهندسی علوم باغبانی - میوه کاری
 • مهندسی علوم باغبانی - سبزی​کاری
 • مهندسی علوم باغبانی - گیاهان زینتی
 • مهندسی علوم باغبانی - گیاهان دارویی، ادویه​ای و نوشابه​ای
 • مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 • مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح سبزی​ها
 • مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
 • مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه​ای و عطری
 • مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
 • مهندسی علوم باغبانی - بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

ترویج و آموزش کشاورزی

 • ترویج و آموزش کشاورزی

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - جنگل

 • مهندسی جنگل​د​اری 
 • مهندسی جنگل​شناسی و اکولوژی جنگل 
 • مهندسی مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل 
 • مهندسی جنگل 
 • مهندسی آسیب​شناسی جنگل

مجموعه کشاورزی - علوم خاک

 • مدیریت حاصل​خیزی و زیست​فناوری خاک - شیمی، حاصل​خیزی خاک و تغذیه گیاه
 • مدیریت حاصل​خیزی و زیست​فناوری خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 • مدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک
 • مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی

مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم دام و طیور

 • مهندسی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
 • مهندسی علوم دامی - تغذیه دام
 • مهندسی علوم دامی - مدیریت دامپروری
 • مهندسی علوم دامی - فیزیولوژی دام
 • مهندسی علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان
 • مهندسی علوم دامی - تغذیه طیور
 • پرورش و مدیریت تولید طیور 
 • علوم طیور - تغذیه طیور
 • علوم طیور - فیزیولوژی طیور

مهندسی تولیدات گیاهی

 • مهندسی تولیدات گیاهی - اصلاح گیاهان باغبانی
 • مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات

 • مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 
 • مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 
 • مهندسی بومشناسی آبزیان شیلاتی 
 • مهندسی صید و بهره​برداری آبزیان

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب

 • مهندسی صنایع چوب 
 • مهندسی فرآورده​های چند سازه چوب 
 • مهندسی حفاظت و اصلاح چوب 
 • مهندسی بیولوژی و آناتومی چوب 
 • مهندسی صنایع خمیر و کاغذ 
 • طراحی و مهندسی چوب

علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذایی
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست​فناوری مواد غذایی
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

حشره شناسی کشاورزی

 • حشره شناسی کشاورزی

مجموعه کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

 • بیماری شناسی گیاهی
 • کرم شناسی

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

 • مهندسی محیطزیست منابع طبیعی - زیستگاه​ها و تنوع زیستی
 • مهندسی محیطزیست منابع طبیعی - ارزیابی و آمایش سرزمین
 • مهندسی محیطزیست منابع طبیعی - آلودگی​های محیط زیست

مهندسی مکانیک بیوسیستم

 • مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت

مجموعه منابع طبیعی - بیابان

 • مدیریت مناطق بیابانی - آبیاری
 • مدیریت مناطق بیابانی - خاک شناسی
 • مدیریت مناطق بیابانی - مرتع و آبخیزداری
 • مدیریت همزیستی با بیابان - تولیدات گیاهی و دامی
 • مدیریت همزیستی با بیابان - توسعه و عمران مناطق بیابانی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانهها
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی

 • مهندسی بیابان زدایی 
 • اکوهیدرولوژی

بیوتکنولوژی کشاورزی

 • بیوتکنولوژی کشاورزی

توسعه روستایی

 • توسعه روستایی
 • توسعه روستایی - توسعه کشاورزی

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

 • شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

مدیریت کشاورزی

 • مدیریت کشاورزی

مهندسی فضای سبز

 • مهندسی فضای سبز
 • مهندسی فضای سبز - گیاهان زینتی در منظر