منوی سایت


  استخدام افراد برجسته علمی در دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران از استخدام افراد برجسته علمی با حقوق ویژه در این دانشگاه خبر داد...


  برتری آمار رضایت دانشجویان از اساتید خانم

رضایت دانشجویان از استادان زن و نمره ارزیابی دانشجویان به استادان زن، بالاتر از استادان مرد است...


  فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه ها

فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه ها اعلام شد...


  اعلام تغییر شرط سنی جذب هیئت علمی

اعلام تغییر شرط سنی جذب هیئت علمی