منوی سایت


  پیوست ایران برای نخستین بار به جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر علوم کامپیوتر

ایران برای نخستین بار به جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر علوم کامپیوتر پیوست...


  استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های صوتی نسل جدید

نسل جدید تلویزیون ها مجهز به هوش مصنوعی وارد بازار میشود...