منوی سایت


  دستیابی به ماشین زمان

فیزیکدانان توانستن با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی زمان را در یک مقیاس کوچک معکوس کنند...


  گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
برنامه ارائه دروس (چارت درسی)