منوی سایت


  فیزیکدانان سیاره‌ای کشف کرده‌اند که ۴ خورشید دارد.

فیزیکدانان سیاره‌ای کشف کرده‌اند که ۴ خورشید دارد.


  افکار شما مغزتان را تغییر فیزیکی می دهد!

نتایج بررسی های محققان آلمانی نشان می دهد که افکار شما می تواند بر روی مغزتان تاثیر گذاشته و حتی آن را به صورت فیزیکی تغییر دهد...


  دستیابی به ماشین زمان

فیزیکدانان توانستن با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی زمان را در یک مقیاس کوچک معکوس کنند...


  گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
برنامه ارائه دروس (چارت درسی)