منوی سایت


  اطلاعیه مهم فعالیت های غیرمجاز مراکز متفرقه تحت عنوان دفتر آموزش های عالی آزاد پیام نور استان تهران

مدیر مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه پیام نور استان البرز واجد کرج خبر داد: آموزشهای عالی دانشگاه پیام نور استان البرز هیچ‌گونه مجوزی جهت برگزار