منوی سایت


  ابداع چسبی که می توان آن را روی اعضای داخلی بدن استفاده کرد

محققان چسبی ابداع کرده اند که می توان آن را روی اعضای داخلی بدن استفاده کرد و پس از التیام زخم به راحتی جدا شود...