منوی سایت


  مرکز فضای مجازی و رسانه دانشجویی در دانشگاه پیام نور تاسیس شد

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور گفت: مرکز فضای مجازی و رسانه دانشجویی در اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه راه‌اندازی شد.