آئین نامه و دستور العمل ها مدیریت کسب و کار

جهت دریافت آیین نامه ها، بخشنامه و دستورالعمل های دفتر تحصیلات تکمیلی و همچنین فرم های مورد نیاز از طریق جداول زیر اقدام نمائید. ضمنا با توجه به تغییرات احتمالی در بندها و تبصره های آیین نامه ها و همچنین فرم ها، قبل از هرگونه اقدامی با واحد آموزش دانشگاه محل تحصیل خود هماهنگی های لازم را به عمل آورید.

 

آیین نامه ها، بخشنامه و دستورالعمل ها

ردیفعنوانتاریخ تنظیمدریافت فایل
1فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپزوال تا زمان دفاع از پایان نامه1395/8/24دانلود
2دستور العمل ارائه درس سمینار تحقیق و تتبع نظری برای دانشجویان شیوه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد1390/8/21دانلود
3دستورالعمل پذیرش نمرات زبان عمومی دانشجویان دوره دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور1393/12/10دانلود
4بخشنامه راهنمایی و مشاوره دانشجویان سایر دانشگاهها توسط اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور1394/12/10دانلود
5آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته)1395/2/8دانلود
6بخشنامه در خصوص پذیرش نمره زبان دانشجویان دوره دکتری تخصصی که شاهد و ایثارگر می باشند.1395/5/23دانلود
7شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری1395/9/15دانلود
8آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D)---دانلود
9دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج---دانلود
10شیوه نامه اجرایی نظارت بر حسن انجام خدمت اعضای هیأت علمی---دانلود
11دستورالعمل نحوه تشکیل شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دفتر هماهنگی و برنامه ریزی مراکز بین الملل---دانلود
12آیین نامه فعالیتهای علمی دانشگاه پیام نوربازنگری شدهدانلود
13آیین نامه فعالیتهای علمی سال تحصیلی 86-85منسوخ شدهدانلود
14آیین نامه ساختار بخش ها و گروه های علمی و گروه های آموزشی و پژوهشی1390/4/27دانلود
15آیین نامه شورای آموزشی دانشگاه1383/6/16دانلود