گرایش نرم  افزار

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی کامپیوترنرم افزار1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی کامپیوترنرم افزار1400-01شهریور 1400
3مهندسی کامپیوترنرم افزار1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی کامپیوترنرم افزار1398-99مهرماه 1398دانلود
4مهندسی کامپیوترنرم افزار1397-98تیرماه 1398دانلود