گرایش بودجه و مالیه عمومی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومی1399-00بهمن ماه 1399دانلود
4مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
5مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
6مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومی1398-99مهرماه 1398دانلود
7مدیریت دولتیبودجه و مالیه عمومی1397-98تیرماه 1398دانلود