گرایش طراحی سازمانهای دولتی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت دولتیطراحی سازمانهای دولتی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت دولتیطراحی سازمانهای دولتی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت دولتیطراحی سازمانهای دولتی1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت دولتیطراحی سازمانهای دولتی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
5مدیریت دولتیطراحی سازمانهای دولتی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
6مدیریت دولتیطراحی سازمانهای دولتی1398-99مهرماه 1398دانلود
7مدیریت دولتیطراحی سازمانهای دولتی1397-98تیرماه 1398دانلود