گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعه1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعه1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت دولتیمدیریت تطبیقی و توسعه1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت دولتیمدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
5مدیریت دولتیمدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی1398-99بهمن 1398دانلود
6مدیریت دولتیمدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی1398-99مهرماه 1398دانلود
7مدیریت دولتیمدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی1397-98تیرماه 1398دانلود