فراگیر پیام نور  1399 مدیریت دولتی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع امتحانی فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای کلیه گرایش‌های رشته مدیریت دولتی یکسان می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت دولتی کلیه گرایش‌ها

بودجه و مالیه عمومی / توسعه منابع انسانی / خط مشی گذاری عمومی / طراحی سازما نهای دولتی / مدیریت تطبیقی و توسعه / مدیریت تحول / مدیریت رفتار سازمانی

ردیفعنوان درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حقوق اساسی سازمانهای دولتی2حقوق اساسیحسن خسرویخرسندی
2مدیریت منابع انسانی پیشرفته2مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتیحسن درویش، محمدرسول
الماسی فرد
دانشگاه پیام نور
3مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته2مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی)استیفن پی . رابینز
محمداعرابی - علی پارسائیان
دفتر پژوهشهای فرهنگی
4اداره امور عمومی در اسلام2اداره امور عمومی در اسلاممحمد خدابخش ، احمد صادقیدانشگاه پیام نور