گرایش نرم افزار

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی  کامپیوتر گرایش نرم افزار

  

  نام درس: الگوریتم های پیشرفته

   عنوان کتاب: Introduction to Algorithms، 3nd

   مولف:  R.Riverst and C.Stein and Thomas H.Cormen،Charles e.Leiserson

   انتشارات:‌ MIT Press

  

 


  

          نام درس: پایگاه داده پیشرفته

              عنوان کتاب: An Introduction to Database Systems

              مولف: C.J Date

              انتشارات:‌ Pearson Education 8 th Edition

 

 


  

        نام درس: سیستم های عامل پیشرفته

            عنوان کتاب: Distributed Systems Principles and Paradigms

            مولف: Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen

              انتشارات:‌ Prentice Hall 2nd Edition

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.