گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی  کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

  

  نام درس: فرایندهای تصادفی

   عنوان کتاب: Artificial Intelligence A Modern Approach, 3nd Edition,2010

   مولف:  Russell and Norrig

   انتشارات:‌ Prentice Hall, PEARSON

  

 


  

          نام درس: یادگیری ماشین

              عنوان کتاب: foundations of machine leaming, second edition

              مولف: mehryar mohri,afshin rostamizadeh, and ameet talwalkar

              انتشارات:‌ MIT press

 

 


  

        نام درس: رایانش تکاملی

            عنوان کتاب: introduction to evolutionary computing, second edtion

            مولف: a.e. eiben, j.e. smith

              انتشارات:‌ springer

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.