کتاب های فراگیر پیام نور  مدیریت دولتی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی کلیه گرایش‌ها

  

  نام درس: حقوق اساسی سازمان های دولتی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: حقوق اساسی

   مولف: حسن خسروی

   انتشارات:‌ خرسندی

 


  

  نام درس: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2 واحد)

   عنوان کتاب: مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی)

   مولف: استیفن . رابینز/ محمد اعرابی، علی پارسائیان

   انتشارات:‌ دفتر پژوهش های فرهنگی

 


  

  نام درس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2 واحد)

   عنوان کتاب: مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی

   مولف: حسن درویش/ محمد رسول الماسی فرد

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور                                

                                                                               

 


  

  نام درس: اداره امور عمومی در اسلام  (2 واحد)

   عنوان کتاب: نظام اداری در سیره و سنت نبوی (ص)

   مولف: محمد خدابخش

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور                                                                

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.